Zakres usług

Świadczymy pomoc prawną w ramach:
A. Doraźnej pomocy prawnej:
  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych,
  • reprezentowanie klientów w sprawach cywilnych, administracyjnych i podatkowych przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi (arbitrażowymi) i urzędami,
  • obrona Klientów w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i wykroczeniowych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych.

B. Stałej obsługi prawnej:

  • świadczonej na podstawie umów zawartych na czas określony lub nieokreślony w siedzibie Kancelarii, lub/i  w siedzibie/miejscu zamieszkania Klienta w zakresie uzgodnionym w umowie.

C. Audytów prawnych:

  • nieruchomości (ustalenie aktualnego stanu prawnego, podstaw nabycia, możliwości/ ograniczeń zbycia, podziału, zabudowy, przekształcenia),
  • przedsiębiorstw (ustalenie aktualnego stanu prawnego zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej)
  • gospodarstw rolnych (w tym gruntów rolnych, gruntów leśnych, budynków wraz z urządzeniami i inwentarzem, oraz praw związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).