Stała obsługa

W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy:

  • sporządzanie projektów dokumentów prawnych, w tym listów intencyjnych, ofert handlowych, umów, porozumień, regulaminów, protokołów i uchwał;
  • opiniowanie i weryfikowanie w/w dokumentów sporządzonych samodzielnie przez Klienta lub jego kontrahenta;
  • zakładanie, przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek kapitałowych i osobowych oraz spółdzielni i fundacji (włącznie z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym);
  • reprezentowanie Klienta wobec kontrahentów, wierzycieli i dłużników;
  • prowadzenie postępowania ugodowego i układowego z wierzycielami;
  • aktywny udział w negocjacjach i mediacjach;
  • przygotowywanie pozwów i pism procesowych oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi;
  • prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych;
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnym i podatkowym (od organu administracyjnego I instancji do NSA);
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu karnym.

Szczegółowy zakres obsługi prawnej, dostosowany do indywidualnych potrzeb, jest ustalany w zawieranych z Klientem umowach stałej obsługi prawnej.