Honorarium

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczenie pomocy prawnej jest ustalane  w indywidualnej umowie z Klientem. Jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania sprawy(w), czasu jej(ich) trwania, oraz nakładu pracy adwokata, koniecznego do wykonania zlecenia.

Kancelaria stosuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

  • według stawki godzinowej - wysokość wynagrodzenia zależy od liczby godzin przepracowanych przez konkretnego prawnika lub zespół specjalistów nad określonym zleceniem.  Sposób  godzinowy jest stosowany przede wszystkim  w przypadku usługi prawnej jednorazowej, polegającej na  przygotowaniu opinii prawnej, udziału w negocjacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac;
  • ryczałt – wysokość wynagrodzenia jest ustalana z góry, bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia. Wysokość wynagrodzenia jest stała, określona stawką za konkretny rodzaj sprawy, np. reprezentowanie klienta przed sądem. Przy ustalaniu wysokości ryczałtu brany jest pod uwagę charakter sprawy i przewidywany nakład pracy prawników ;
  • ryczałt z limitem godzin – wysokość miesięcznego wynagrodzenia Kancelarii za wykonywanie obsługi prawnej podmiotu gospodarczego ustalana jest stawka ryczałtową, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia miesięcznego limitu godzin, każda następna godzina jest płatna według stawki godzinowej;
  • ryczałt z premią od sukcesu (ang. success fee) – wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy spornej przed organem uprawnionym do rozstrzygania sporów składa się z dwóch pozycji: ryczałtu, płatnego z góry  oraz premii w określonej w umowie wysokości płatnej z dołu, w przypadku jej wygrania, lub osiągnięcia korzystnej dla Klienta ugody.

W sprawach cywilnych, o określonej wartości przedmiotu sporu, wysokość wynagrodzenia adwokata, ustalana jest w drodze umowy z Klientem, przy uwzględnieniu stawek, wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia 28 września 2002 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie, oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej z urzędu.

W sprawach karnych, w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień, stawka honorarium ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%, zaś za obronę, lub reprezentowanie kilku osób, pobiera się opłatę od każdej z tych osób.