Pozwy i wnioski

Kancelaria sporządza wnioski i pozwy w następujących sprawach:

POZWY I WNIOSKI Z ZAKRESU CZĘŚCI OGÓLNEJ KODEKSU CYWILNEGO

Pozwy:

 • ustalenie prawa lub o  ukształtowanie stosunku prawnego
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o uznanie czynności prawnej za nieważną (jako sprzecznej z ustawą lub mającą na celu obejście ustawy lub niezgodnej z zasadami współ­życia społecznego)
 • o stwierdzenie obowiązku złożenia oświadczenia woli
 • o stwierdzenie nieważności oświadczenia woli z powodu braku świadomości lub swobody, albo ze względu na jego pozorność lub z powodu błędu albo bezprawnej groźby.

Wnioski:

 • o uznanie za zmarłego lub o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego
 • o stwierdzenie zgonu lub o uchylenie postanowienia orzekającego o uznaniu za zmarłego (stwierdzają­cego zgon)
 • o ubezwłasnowolnienie lub  o uchylenie ubezwłasnowolnienia.

WNIOSKI I POZWY W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO

A. Wnioski:

 • o stwierdzenie zasiedzenia własności
 • o wyznaczenie zarządcy rzeczy
 • o pozbawienie właściciela używania rzeczy
 • współwłaściciela o uchylenie zarządu rzeczą wspólną
 • o zniesienie współwłasności (w tym wnioski zawierające żądanie rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy)
 • o ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • o rozgraniczenie nieruchomości.

B. Powództwo:

 • o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości
 • właściciela o wydanie rzeczy (powództwo windykacyjne)
 • właściciela o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (powództwo negatoryjne)
 • właściciela o zaniechanie naruszeń (powództwo negatoryjne)
 • o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszko­dowanie za zużycie rzeczy
 • o ochronę praw rzeczowych ograniczonych
 • o wydanie przedmiotu użytkowania wraz z roszczeniem o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy
 • użytkownika przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów
 • o zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem
 • o zamianę służebności osobistej na rentę
 • zastawcy przeciwko zastawnikowi o wydanie rzeczy
 • o ochronę zakłócanego posiadania.

POWÓDZTWA Z ZAKRESU PRAWA ZOBOWIĄZAŃ

Powództwo:

 • konsumenta o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne
 • o unieważnienie umowy z powodu wyzysku
 • o zawarcie umowy przyrzeczonej
 • o zwrot zadatku w podwójnej wysokości
 • o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia
 • o odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego (np. z powodu wypadku ko­munikacyjnego, błędu medycznego, etc.)
 • przeciw Skarbowi Państwa o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza państwowego
 • o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez zwierzęta
 • przeciwko prowadzącemu przedsiębiorstwo o wynagrodzenie szkody wy­rządzonej przez ruch przedsiębiorstwa
 • o świadczenie w związku ze śmiercią poszkodowanego
 • o upoważnienie przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika (wy­konanie zastępcze)
 • o zapłatę kary umownej
 • o ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną
 • o odstąpienie od umowy z powodu wad rzeczy
 • o obniżenie ceny z powodu wady rzeczy
 • o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji
 • o wynagrodzenie szkody za naruszenie prawa pierwokupu
 • o obniżenie ceny z powodu wady dzieła
 • o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu/nieruchomości  po wygaśnięciu umo­wy najmu/dzierżawy
 • o zwrot rzeczy użyczonej
 • o wydanie korzyści uzyskanych przy prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia
 • przeciwko przewoźnikowi o odszkodowanie za utratę przesyłki
 • przeciwko spedytorowi o odszkodowanie za uszkodzenie przesyłki
 • przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie z tytułu szkody na mieniu lub osobie
 • o odszkodowanie za utratę rzeczy oddanej na przechowanie
 • o rozwiązanie spółki cywilnej
 • wierzyciela przeciwko poręczycielowi
 • o zwrot przedmiotu darowizny
 • o zmianę wysokości renty w związku ze zmianą stosunków
 • o uznanie umowy o dożywocie za bezskuteczną
 • o zobowiązanie do wykonania przyrzeczenia publicznego
 • o zobowiązanie do wykonania świadczenia wynikającego z przekazu
 • o wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązanemu z dokumentu
 • o wydanie nakazu zapłaty przeciwko zobowiązaniu z weksla
 • o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

WNIOSKI I POZWY W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO

Wnioski :

 • zabezpieczenie spadku
 • o spis inwentarza
 • o nakazanie złożenia testamentu
 • o otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadkowych
 • o ustanowienie kuratora spadku
 • o stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie ustawy, na mocy testamentu)
 • o stwierdzenie nabycia spadku, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne
 • o zmianę lub uzupełnienie stwierdzenia nabycia spadku.

Powództwa:

 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • o wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • o zobowiązanie do wykonania zapisu
 • o zobowiązanie do wykonania polecenia
 • o zmniejszenie zapisu (lub polecenia)
 • o zachowek.

WNIOSKI I POZWY W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO

Powództwa:

 • o unieważnienie małżeństwa
 • o zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej (ustawowej lub umownej)
 • o separację lub rozwód
 • małżonka rozwiedzionego o dostarczanie środków utrzymania
 • męża matki o zaprzeczenie ojcostwa
 • matki o zaprzeczenie ojcostwa swego męża
 • pełnoletniego dziecka o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki
 • dziecka o unieważnienie uznania ojcostwa
 • o podwyższenie lub o obniżenie alimentów
 • o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał
 • o ustalenie ojcostwa i alimenty wraz z żądaniem udziału w koskach utrzy­mania matki oraz zwrotu wydatków.

Wnioski:

 • o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie nie posiadającej wy­maganego wieku
 • o zezwolenie na złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w zwią­zek małżeński
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia mał­żonków
 • małżonka o udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem
 • o wydanie nakazu, aby wynagrodzenie za pracę oraz inne należności były w całości wypłacane do rąk drugiego małżonka
 • o pozbawienie drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny
 • o podział majątku wspólnego ( może zawierać wniosek o ustalenie nierównych udzia­łów w tym majątku)
 • o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • o zakazanie styczności z dzieckiem
 • o odebranie dziecka
 • o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • o zezwolenie rodzicom na dokonanie czynności przekraczających zakres zwyk­łego zarządu majątkiem dziecka
 • o nadanie dziecku nazwiska
 • o przysposobienie
 • opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej osoby małoletniego
 • opiekuna o udzielenie zezwolenia w ważniejszej sprawie dotyczącej majątku małoletniego.

POZWY I PISMA W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Wnioski:

 • o wpis prawa własności
 • o wpis prawa własności współmałżonka z tytułu wspólności ustawowej
 • o wpis ostrzeżenia
 • o ujawnienie ograniczonego prawa rzeczowego
 • o ujawnienie prawa osobistego
 • o ujawnienie roszczenia
 • właściciela (użytkownika wieczystego) o wykreślenie roszczenia
 • właściciela o sprostowanie oznaczenia nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.

WNIOSKI I PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM

Wnioski:

 • o zabezpieczenie roszczenia majątkowego
 • o zabezpieczenie roszczenia poprzez zobowiązanie dłużnika do wykonania określonych czynności
 • o zabezpieczenie roszczenia poprzez zobowiązanie dłużnika do nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela.

Powództwo dłużnika przeciwko wierzycielowi o naprawienie szkody wyrządzonej wy­konaniem zabezpieczenia.

WNIOSKI, POZWY I PISMA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

Powództwa:

 • o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (może zawierać wniosek o za­bezpieczenie powództwa przez zawieszenie postępowania egzekucyjnego)
 • osoby trzeciej o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji
 • o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej.

Wnioski:

 • o wszczęcie egzekucji z ruchomości
 • o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego
 • o wszczęcie egzekucji z udziałów w spółce z o.o. (innych praw majątkowych)
 • o wszczęcie egzekucji z nieruchomości /z ułamkowej części nieruchomości
 • o wszczęcie egzekucji dotyczącej wydania nieruchomości
 • o wszczęcie egzekucji dotyczącej wydania rzeczy ruchomej
 • o wszczęcie egzekucji dotyczącej opróżnienia lokalu mieszkalnego
 • o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonania określonej czynności (zastępowalnej)
 • o wszczęcie egzekucji dotyczącej wykonanie czynności, której inna osoba wykonać nie może (niezastępowalnej)
 • o wszczęcie egzekucji dotyczącej wymuszenia zaniechania określonej czynności.