Od 1 maja 2016r. dalsze ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi.

 

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw( druk 293 ).

O wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  jest mowa w artykułach  1 i 2  projektowanej ustawy. Pozostałe przepisy dotyczącą zmian w obowiązujących ustawach ; szczególnie istotne są proponowane zmiany  przepisów  kodeksu cywilnego oraz   ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, z późn. zm. ) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803).

Podstawowym założeniem  projektowanej ustawy jest objęcie szczególną ochroną wszystkich nieruchomości rolnych, nie tylko będących własnością Skarbu Państwa ( tych w ogóle nie będzie można sprzedawać w ciągu najbliższych 5 lat) ale też będących własnością pozostałych podmiotów (osób fizycznych i prawnych).

                Nabywcą nieruchomości rolnej będzie mógł być wyłącznie rolnik indywidualny, pod warunkiem, że  powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie przekroczy powierzchni 300 ha użytków rolnych.

Inne osoby , spoza kręgu rolników indywidualnych, osób im bliskich, Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, które chciałby nabyć nieruchomości rolne i prowadzić gospodarstwo rolne, będą musiały uzyskać zgodę    Prezesa Agencji,  po spełnieniu warunków dotyczących zbywcy ( m.inn. wykazaniu tego, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolników indywidualnych ) i nabywcy  (wykazaniu tego, że posiada kwalifikacje rolnicze, daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej i zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego).

           Nabywca nieruchomości rolnej będzie  zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście i nie będzie mógł bez zgody sądu zbyć nabytej nieruchomości, ani oddać w posiadanie innym podmiotom ( np. wydzierżawić).  Z kolei sąd będzie mógł wyrazić zgodę na zbycie jedynie wtedy, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od właściciela nieruchomości.

Wtedy, gdy nieruchomość  rolna o pow. powyżej 1ha będzie zbywana  inną umową niż umowa sprzedaży lub w drodze  jednostronnej czynności prawnej, lub orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności:   zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodarstwo rolne, podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek handlowych, Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa będzie mogła złożyć oświadczenie o nabyciu tej  nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej.

Obecnie Agencja ma uprawnienie do nabycia wyłącznie w przypadku przeniesienie własności nieruchomości rolnej o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży.  Nowa ustawa w sposób znaczący rozszerza możliwości nabywania nieruchomości przez Agencję.