Zmiana sposobu i wysokość obliczania odsetek od 1 stycznia 2015r.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r.  zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r.  poz. 1830) zmieniła sposób i wysokość obliczania odsetek  od 1 stycznia 2015r.:

 

  1. odsetek kapitałowych (art. 359 kc)

Odsetki ustawowe stanowią sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne)

  1. odsetek za opóźnienie ( art. 481 kc )

Odsetki ustawowe za opóźnienie stanowią sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.  Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).

  1. odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych ( art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. poz. 403, z późn. zm.)

 

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – stanowią sumę  stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

Do ustalenia wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych stosuje się stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą w dniu:

1) 1 stycznia - do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca;

2) 1 lipca - do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

 

Jeżeli w styczniu 2016r. nie zmieni się stopa referencyjna NBP, która aktualnie wynosi 1,5%, to odsetki ustawowe będą wynosiły 5%,  odsetki ustawowe za opóźnienie będą wynosiły 7% , a  odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych będą wynosiły  9,5%.