GRUNTY WARSZAWSKIE – ważna uchwała Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów rozstrzygając  zagadnienie prawne: "Czy wydana z naruszeniem prawa decyzja zezwalająca na sprzedaż lokali w budynku u położonym w nieruchomości, której dotyczyła niezgodna z prawem decyzja administracyjna odmawiająca przyznania byłemu właścicielowi nieruchomości prawa własności czasowej, wydana na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), może być także źródłem jego szkody?”  w dniu 3 września 2015 r. w sprawie IICZP 22/15  podjął następującą uchwałę:

„Jeżeli stwierdzono wydanie z naruszeniem prawa decyzji odmawiającej byłemu właścicielowi przyznania prawa do gruntu na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.), źródłem poniesionej przez niego (jego następców prawnych) szkody nie jest decyzja zezwalająca na sprzedaż lokalu w budynku położonym na nieruchomości, także w razie stwierdzenia jej wydania z naruszeniem”.

(http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=808&ListName=Zagadnienia_prawneprawa.)