Prawo właściwe w sprawach spadkowych w Unii Europejskiej po 17 sierpnia 2015r.

W dniu 17 sierpnia wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 650/201 z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (za wyjątkiem art. 79, 80 i 81, które obowiązują od 16.01.2014r.).

Zgodnie z art. 21 ust. cyt. wyżej Rozporządzenia, prawem właściwym dla obywateli państw UE dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, chyba, że wyjątkowo, ze wszystkich okoliczności sprawy jasno wynika, że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z państwem innym niż państwo, którego prawo byłoby właściwe na mocy ust. 1, prawem właściwym dla dziedziczenia jest prawo tego innego państwa (ust. 2). Jest to istotna zmiana w  stosunku do stanu prawnego dotychczas obowiązującego (zgodnie z art. 64 ust. prawa prywatnego międzynarodowego  z dnia 4 lutego 2011 r. [Dz.U. Nr 80, poz. 432] w brzmieniu obowiązującym do dnia 17.08.2015r. w razie braku wyboru prawa w sprawie spadkowej właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci).

Od 17 sierpnia 2015r. szczególnie te osoby, które często wyjeżdżają do innych państw UE, lub w tych państwach mieszkają, jeżeli chcą ażeby do spadków po nich miało zastosowanie prawo polskie muszą dokonać wyboru prawa.

Zgodnie z art. 22 Rozporządzenia  każdy może dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci, jako prawa, któremu podlega ogół spraw dotyczących jego spadku, a jeżeli posiada więcej niż jedno obywatelstwo, może wybrać prawo każdego państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci.

Wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci lub musi wynikać z postanowień takiego rozrządzenia. Ważność materialna aktu, którym dokonano wyboru prawa, podlega wybranemu prawu. Każda zmiana lub odwołanie wyboru prawa musi spełniać wymogi co do formy przewidziane dla zmiany lub odwołania rozrządzenia na wypadek śmierci.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=PL)