• PRIUS QUAM EXAUDIAS NE IUDICES

  "Nie sądź zanim wysłuchasz"

  Jako adwokat nie odmawiam nikomu prawa do ochrony prawnej. Zgodnie z cytowaną sentencją prawną, uważam że każdy powinien być wysłuchany przed wymierzeniem mu sprawiedliwości.

 • 1

Witaj!

KMMG Kancelaria Adwokacka - adwokata Mieczysława Leszka Glińskiego świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców, organizacji non-profit, jednostek administracji rządowej i samorządowej a także osób fizycznych, obywateli polskich i cudzoziemców, z zakresu:

 1. Prawa krajowego, a zwłaszcza: prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa spółdzielczego, prawa zamówień publicznych, prawa upadłościowego i układowego, prawa pracy, prawa przewozowego, prawa reklamy i sponsoringu, prawa środków masowego przekazu,  prawa antymonopolowego, nieuczciwej konkurencji, prawa własności intelektualnej, znaków towarowych, patentów prawa papierów wartościowych, prawa finansowego, prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa karno-skarbowego, prawa karnego - przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
 2. Prawa międzynarodowego: prawa prywatnego międzynarodowego, międzynarodowego obrotu cywilnego i karnego, międzynarodowego prawa handlowego.

Szczegółowy zakres obsługi prawnej, dostosowany do indywidualnych potrzeb, jest ustalany w umowach zawieranych z Klientami.

Konsultacje i porady prawne z zakresu obowiązującego prawa są udzielane, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem:

 • osobiście w siedzibie Kancelarii,
 • telefonicznie,
 • drogą e-mailową,
 • w trakcie wideokonferencji ( poprzez Skype’a).

Aktualności:

 • Prezydent podpisał "lex deweloper" 2018-08-03 08:21:13

    Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ustawa wprowadza szczególne zasady lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących i ma charakter „spec ustawy”.  Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy      inwestycją mieszkaniową jest  przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu...

  Czytaj więcej...

Świadczymy pomoc prawną dla:

 • Obsługa prawna przedsiębiorców

  1. bieżąca obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, obejmująca konsultacje i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy, m.in.:
   -   opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
   -  przygotowanie projektów kontraktów handlowych ( umowy sprzedaży, dostawy, umowy o roboty budowlane, etc.) i udział w negocjacjach,
   -  obsługa prawna podmiotów gospodarczych ubiegających się o zamówienia publiczne, w tym  reprezentowanie  w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą,
   - windykacja i monitoring należności od etapu przed-sądowego  do etapu egzekucyjnego,
   -  reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym i arbitrażowym,
  2. tworzenie, podział, łączenie i przekształcanie spółek
  3. obsługa prawna zgromadzeń organów statutowych spółek i spółdzielni
  4. przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich
  5. postępowanie upadłościowe i naprawcze
  6. prawo zamówień publicznych
  Read More
 • Obsługa prawna osób fizycznych i osób prawnych

  PRAWO NIERUCHOMOŚCI

  1. kompleksowa pomoc prawna w zakresie obrotu nieruchomościami
  2. analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence)
  3. sporządzenia projektów umów developerskich i ich ocena prawna
  4. pomoc Klientom w negocjacjach, w tym również z bankami i innymi podmiotami finansującymi
  5. sprawy z zakresu prawa budowlanego (obsługa prawna procesu inwestycyjnego)
  6. tworzenie konsorcjów służących realizacji inwestycji budowlanych
  7. sprawy o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie
  8. zniesienie współwłasności nieruchomości
  9. rozgraniczenie nieruchomości
  10. sporządzanie projektów umów w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itd.)
  11. prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości

  Szczegółowy zakres obsługi prawnej, dostosowany do indywidualnych potrzeb, jest ustalany w zawieranych z Klientem umowach stałej obsługi prawnej lub jednorazowych zleceniach.

  Read More
 • Świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym

  Pomoc prawna świadczona osobom fizycznym polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
  W szczególności polega ona na sporządzaniu projektów wniosków i pozwów do sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów polubownych (arbitrażowych) oraz reprezentowanie Klientów w tych sądach.

  By zapoznać się z zakresem spraw, w których Kancelaria sporządza pozwy i wnioski - przejdź na podstronę Pozwy i wnioski.

  Read More
 • Sprawy z zakresu prawa karnego

  1. obrona osób podejrzanych o popełnienie przestępstw w postępowaniu przygotowawczym
  2. obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym
  3. obrona (reprezentowanie) skazanych w postępowaniu wykonawczym, w tym m.in. składanie wniosków o zawieszenie postępowania wykonawczego, o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na stan zdrowia oskarżonego, o warunkowe zwolnienie, etc.
  4. reprezentowanie osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  5. sporządzanie i wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia
  Read More
 • 1

Profesjonalizm

Adw. Mieczysław Leszek Gliński ma wieloletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, stowarzyszeniom i organizacjom nie posiadającym osobowości prawnej z różnych dziedzin prawa. Cały Zespół Kancelarii Adwokackiej stale uzupełnia swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i sympozjach.

Zaufanie

Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Również współpracownicy i personel oraz wszelkie osoby zatrudnione Kancelarii Adwokackiej są zobowiązani do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. (art. 6 ustawy o adwokaturze i § 19 ust. 1 i 4 Kodeksu etyki adwokackiej)

Zaangażowanie

Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby (§ 43 K.e.a.) Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem klienta (§ 44 K.e.a.).

Szybkość działania

Wszystkie czynności z zakresu obsługi prawnej są podejmowane bez zbędnej zwłoki.

Polecamy strony:

Naczelna Rada Adwokacka

Naczelna Rada Adwokacka

 

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Formularz kontaktowy

Możesz skontaktować się z nami za pomocą tego prostego formularza.
Email:
Temat:
Treść:
KONTROLA ANTYSPAMOWA: Jakie miasto jest stolicą Polski?